Veeseadus

KuupForest tahab jagada natukene infot veeseaduse kohta, kuna esmapilgul tundub, et see ei ole kuidagi metsaga seotud ja väga paljud inimesed ei ole sellest teadlikud. Tegelikkus on, aga see, et kui te soovite oma maa-alalt võtta maha puid või põõsaid ning seal on ka veekogu, siis tuleb selles teavitada keskkonnaametit.

§ 118. Veekogu kalda või ranna veekaitsevöönd
(1) Veekogu kalda või ranna erosiooni ja hajuheite vältimiseks on veekogu kaldal või rannal veekaitsevöönd.
(2) Veekaitsevööndi ulatus veekaitsevööndi arvestamise lähtejoonest on:
1) Läänemerel, Peipsi, Lämmi- ja Pihkva järvel ning Võrtsjärvel – 20 meetrit;
2) teistel järvedel, jõgedel, ojadel, allikatel, kanalitel, peakraavidel ja maaparandussüsteemide avatud eesvooludel – kümme meetrit, välja arvatud käesoleva lõike punktis 3 nimetatud juhtudel;
3) peakraavidel ja maaparandussüsteemide avatud eesvooludel valgalaga alla kümne ruutkilomeetri – üks meeter.

§ 119. Tegevuse piiramine veekaitsevööndis
Veekaitsevööndis on keelatud:
2) puu- ja põõsarinde raie käesoleva seaduse § 118 lõike 2 punktides 1 ja 2 loetletud veekogude rannal või kaldal Keskkonnaameti nõusolekuta, välja arvatud maaparandussüsteemi ehitamiseks ja hoiuks;

§ 121. Veekaitsevööndis puu- ja põõsarinde raie erisus
(1) Käesoleva seaduse § 118 lõike 2 punktides 1 ja 2 nimetatud veekogude veekaitsevööndis võib puu- ja põõsarinnet raiuda Keskkonnaameti nõusolekul, mille andmisel, muutmisel ja kehtetuks tunnistamisel kohaldatakse käesoleva peatüki 13. jaos sätestatud nõudeid, arvestades tegevuse eripära.

(2) Kui puu- ja põõsarinde raieks taotletakse nõusolekut käesoleva seaduse § 118 lõike 2 punktides 1 ja 2 loetletud veekogude veekaitsevööndis ja raieks on metsaseaduse kohaselt vajalik metsateatis, antakse nõusolek raieks metsaseaduse kohaselt metsateatise menetlemise käigus metsateatise osana.

Meie soovitus on uurida ja teavitada pigem rohkem, et hiljem ei peaks tegelema ebameeldivate olukordadega.

📌Veeseadus (https://www.riigiteataja.ee/akt/122022019001)